VERSIONE IT
CZ VERSION

Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energiaKOSTELY A ZVONICE

Restaurování znamená pro budovu nový život

Společnost AhRCOS se výjimečným způsobem specializuje na restaurování a konsolidaci církevních staveb. Díky našim konkurenceschopným cenám a vyspělé technologii jsme velice úspěšní v oblasti konzervativního restaurování.
Hlavním cílem naší společnosti je především ukázat, že restaurování provádíme pomocí nejlepších a nevyspělejších technologií a na základě dokonalých znalostí historických technik a že toto vše nám umožňuje dosáhnout vždy maximálního výsledku.
Při ošetřování historických staveb dodržujeme neustále veškerá umělecká, historická, strukturální broušení do faset a dílo po našem zákroku získává znovu svůj lesk, ušlechtilost a původní prestiž.

Laboratoř pro provádění analýzy vybavená příslušnými nástroji a nejlepšími operativními technologiemi je neodmyslitelným pomocníkem pro takovou firmu, která se zavázala a která hodlá řešit ty nejsložitější a neznámé problémy v rámci konzervativního restaurování a která nachází vytříbená řešení.

Společnost AhRCOS se může dále pochlubit i úzkou spoluprací s různými italskými universitami v rámci vysoce specializovaných prací.

Společnost AhRCOS vlastní certifikáty pro restaurátorské, konsolidační a dekorativní zákroky prováděné prostřednictvím rozmanitých řešení týkajících se:

 • Restaurování a konsolidace baldachýnových stropů a kleneb
 • Celková rekonstrukce nových baldachýnových kleneb včetně provedení skruží
 • Restaurování jednoduchých nebo ozdobných fasád
 • Restaurování dřevěných staveb, půd, krovů, krytin, realizace dřevěných náhradních
 • Provádění konsolidace pomocí různých metod pro zdivo z kamene, z cihel, balvanů atd.
 • Omítky, podlahy, různé dekorační prvky
 • Celkové či částečné odvlhčení
 • Vápenné nátěry, silikátové nátěry, přemalování, štukování
 • Zabezpečení jednotlivých elementů proti spadnutí
 • Stavební konsolidace, úpravy podle předpisů
 • Protipožární ochrana a a prostředky
 • Snížení rizika seizmické zranitelnosti
 • Strukturální přizpůsobení se seizmickému prostředí pomocí FRP (uhlík, sklo, aramid, uhlíková ocel, konopná vlákna atd.)
 • Restaurování mramoru a obecně uhličitanové obklady
 • Konsolidační práce spojené s oblouky, klenbami, práce zaměřené na ochranu proti typickému překlopení fasád a zničení zděných staveb a zvonic
 • Měděné a olověné práce, specifické práce pro zvonice
 • Čištění cihel a obecně všech povrchů pomocí vody, uhlíku, garnetu, suchého ledu, laseru atd.
 • Specializované restaurátorské práce, všeobecné stavební práce
 

Vysoká specializace

Společnost AhRCOS je schopná okamžitě specifikovat jakýkoliv druh omítnutého stropu a zjistit, zda existuje skutečný problém nebo zda jsou ty struktury, které jsou předmětem průzkumu nebo analýzy, ve výborném stavu. V mnoha případech je oddělení omítky schované a je proto vhodné nečekat, až určitá část stropu spadne na zem, a provést průzkum a ověření skutečného stavu díla, neboť poškození nemusí být nutně viditelné zespodu, proto je absolutně nezbytné neuspokojit se s pouhou vizuální kontrolou, ale je nutné provést specializovanou technickou kontrolu s následnou certifikací, aby tak bylo možné zjistit, jestli zkoumaný strop představuje či nepředstavuje nebezpečí jak pro bezpečnost věřících, tak pro ochranu uměleckého a kulturního dědictví.

Poklesávání stropů: Ať jsou rozměry stropu, který je třeba spravit, jakékoliv, naším úkolem je zaručit co nejlepší kvalitu konzervace a maximální bezpečnost, aby se nestal nebezpečným pro osoby v kostele přítomné, kdyby nastal proces mechanického oddělování stropu od podkladu.

Společnost AhRCOS provádí restaurování původních nátěrů jakéhokoliv typu a v jakékoliv fázi poškození a nesoudržnosti. Společnost AhRCOS má certifikát pro používání přírodních výběrových vápen NHL.

Společnost AhRCOS provádí restaurování zvonic již více než dvacet let a vždy prokazovala vysokou konkurenceschopnost a profesionalitu v rámci všech specifických operací. Během několika minut jsme schopni dosáhnout kvót nad 50 metrů pomocí našich vlastních leteckých plošin a během jednoho či dvou dnů dosáhnout kvót nad 100 metrů pomocí samozdvižných elektrických můstků.
Zpevnění poškození, přizpůsobení se seizmickému prostředí, konsolidace oblouků, kleneb, fasád a zděných struktur
V rámci svého působení v oblasti restaurování a obnovy církevních staveb provádí společnost AhRCOS především průzkum a diagnostiku jednotlivých problémů, provádí výlučně laboratorní analýzu. Až po získání veškerých poznatků o jednotlivých faktech je možno vyvíjet nejvytříbenější operativní metody, jejichž prostřednictvím lze provádět takové zákroky, aby bylo možno ještě před zahájením prací garantovat, že obnova bude provedena dokonale: pokud je příčina dokonale známá, je možno navrhnout správné řešení, a to bez sebemenší pochybnosti.
Pomocí nedestruktivních nástrojů se provádí analýzy jako je infračervená termografie, ultrazvukové testy, záznamy statické vlhkosti, kondenzační bod, skutečná teplota, zmapování oddělování omítky,kalibrování deformací stropů, studie a ověření statické rovnováhy nosných prvků, studie a ověření strukturálního chování při dynamických zrychleních (vibracích) zvonice, laboratorní chemicko-fyzikální analýza všech materiálů a komponentů přítomných v příslušné církevní stavbě, studie a ověření stavu údržby a konzervace přítomných struktur a uměleckých děl.

Pomocí takto získaných údajů lze sestavit celou řadu map, které identifikují skutečný stav kostela nebo zvonice, jež jsou předmětem restaurování.
Společnost AhRCOS poskytuje zdarma celý takovýto balíček poznatků se skutečným zmapováním kostela a jeho skutečného stavu, tento balíček je přiložen k předběžnému rozpočtu, na základě něhož se může fara rozhodnout, zda nám svěří tyto restaurátorské práce.
Společnost AhRCOS provádí restaurování původních nátěrů jakéhokoliv typu a v jakékoliv fázi poškození či nesoudržnosti. Společnost AhRCOS má certifikát po používání přírodních vybraných vápen NHL.

Na základě požadavku bude společnost AhRCOS moci sestavit Plán projektovaného zákroku s veškerou nezbytnou technickou dokumentací, která je potřebná pro instituce zabývající se památkovou péčí a ochranou na daném území, aby tak prokázala, že se seznámila se skutečným stavem a že je schopna provádět práce za pomoci nejmodernějších a nejvhodnějších technologií, samozřejmě uznaných Ústředním ústavem pro restaurátorské práce, při řešení nejrůznějších příslušných problémů a především při plném dodržování památkově chráněné stavby. Techcnici společnosti AhRCOS se zabývají daným projektem ve všech jeho aspektech a zadavatel je tak zproštěn veškerých úkolů.
Na žádost zadavatele se lze postarat rovněž o veškerá řízení nutná pro získání povolení od Krajského ústavu památkové péče a o případné žádosti o daná financování, s přípravou veškeré nezbytné dokumentace a při přesném dodržení celého úředního postupu. Není jednoduché popsat celý rozsah činnosti společnosti, ale bude stačit, když se pozastavíme u jednoho staveniště, kde byly provedeny významné stavební práce, abychom se mohli seznámit se skutečným mistrovstvím a použitými technologiemi.
 
Kompetence a profesionalita
Společnost AhRCOS je dnes jednou z nejkvalifikovanějších italských firem v oblasti konsolidace a vylepšování či přizpůsobování seizmickému a normativnímu prostředí prostřednictvím používání FRP, nejrůznějších technologií pro zpevňování půd a zdiva, pro injektáž sulfátorezistentů do stěn a zdiva a prostřednictvím všech běžných prací či vysoce specifických prací v oblasti konzervativního restaurování.
Společnost AhRCOS se může pochlubit konzervativním restaurováním, konsolidací a studiem četných církevních budov jako jsou Kostel San Giacomo v Imole, Kostel San Michele Arcangelo v Castiglione Messer Marino, Kostel Santa Maria Assunta v Bagnoli del Trigno, Kostel Chiesa della Conversione di S.Paolo Apostolo na Capri, Kostel Santa Giulia Vergine Martire na Capri, Kostel San Martino v Casole, Kostel Chiesa del Complesso di San Domenico ve Forlí, Kostel San Giorgio Martire v Corporenu, Kostel Chiesa della Pieve di Sant´Andrea ve Val Sellustra, Fara Parrocchia di Santa Maria in Strada v Anzola Emilia, Kostel San Martino v Pedriolu, Svatyně Santuario v Ostii a mnoho dalších …
Společnost AhRCOS provádí svou činnost v dokonalém souladu s nejrůznějšími ústavy památkové péče a vždy při přesném dodržování studií týkajících se seizmické zranitelnosti veřejných, strategických a církevních budov a řídí se hlavními vodítky stanovenými pro práce spojené s opravou poškození a se seizmickým vylepšením stavu církevních budov a památkových staveb, která byla koordinována a vypracována institucí C.N.R. Ve spolupráci a při supervizi ze strany Ústavu památkové péče o architektonické památky. Neustálá pozornost, stále větší nasazení a získané zkušenosti činí z naší společnosti styčný bod pro restaurování kostelů a zvonic.

Technici, restaurátoři, smluvní pracovníci a zaměstnanci, ze kterých se skládá a o které se opíráAhRCOS, mají příslušnou profesionální kvalifikaci a kulturní znalosti neustále doplňované jak teoretickým, tak praktickým vzděláváním.
Mnoho dokončených staveb nám umožnilo dosáhnout dokonalou autonomii v rámci všech základních operací v rámci provádění restaurátorských prací podle předpisů:
Výborná znalost příslušných litotypů, schopnost specifikovat příčiny poškození, odebírání vzorků z jakéhokoliv povrchu; Nastavení takových postupů, které umožňují spojení vysoké kvality, krátkého času, přesnosti výsledků, bezpečnosti zákroku; Interpretace a provedení metrických a materiálních zjišťování;
Poradenství a diagnostika pro restaurování; Projektování restaurátorských prací.
Na základě konkrétních zkušeností ze stavby, přesně a pro každou jednotlivou kategorii zákroku stanovení sledu všech operativních fází, které přispívají ke správnému provedení restaurátorských prací (předběžné studie, operace spojené s přípravou konsolidace, konsolidace, čištění a odstranění nevhodných látek použitých během předchozích restaurátorských prací, nové operace atd.).
Provádění předběžných studií zahrnujících historickou dokumentaci, grafickou dokumentaci, pozorování, zjištění stavu konzervace, předchozích zákroků a techniky provedení prací, fotografickou dokumentaci, poznatky a diagnostický průzkum, testy zaměřené na stanovení zákroku atd. Opravdová restaurátorská činnost zahrnuje vyřešení všech problémů technického, estetického a často i normativního charakteru a může být takto brána, jestliže žádná operace nebude ponechána nedokončená z důvodu nenadálých obtíží, se kterými se nepočítalo ve fázi průzkumů a předběžných měření s následným nedostatečným statickým vyprojektováním a nedostatečným odhadem.

Přizpůsobení seizmickém u prostředí jako extrémní citlivost na vnímání zásadního významu, který může mít každý jednotlivý prvek v případě výjimečné situace, kdy musí budova odolávat obrovské síle, jež náhle působí v opačném směru než je síla, která byla vypočítaná pro vertikální zatížení.

Přímá zkušenost získaná v rámci restaurování nám umožnila rozvinout přesný a podrobný stav různých typů poškození, kterému stavby podléhají.
Znalost tradičních technik spolu s neustálým výzkumem a testy nejnovějších způsobů zákroků nám umožňuje pracovat a současně plně respektovat přírodu a konzervování majetku při vědomí zodpovědnosti a závazné povahy naší práce, a tak v souladu s teorií konzervativního restaurování provozujeme naši činnost a hledáme příčiny poškození.
 

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie