VERSIONE IT
CZ VERSION

Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energiaKONZERVATIVNÍ RESTAUROVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH PAMÁTEK

STAROBYLÁ TAJEMSTVÍ, NOVÉ TECHNOLOGIE

AhRCOS je dnes jednou z nejkvalifikovanějších italských společností v oblasti konsolidace a vylepšování či přizpůsobování seizmickému a normativnímu prostředí prostřednictvím používání FRP, různých technologií pro konsolidaci půd a zdiva, pro injektáže sulfátorezistentních látek do stěn a zdiva a v oblasti všech všeobecných i vysoce specifických prací v rámci konzervativního restaurování.

Společnost AhRCOS působí v oblasti konzervativního restaurování, konsolidace a studií četných významných budov jako je Kostel San Giacomo v Imole -BO-, Kostel San Michele Arcangelo v Castiglione Messere Marino -CH-, Kostel Sanza Maria Assunta v Bagnoli del Trigno -IS-, Kostel della Conversione di S.Paolo Apostolo v Budrione di Carpi -MO-, Kostel Santa Giulia Vergine Martire v Migliarina di Carpi -MO-, Kostel San Martino v Casole -BO-, Museo Gorni -MN-, Casa Frabboni _BO-, Palazzo Comunale v Castel San Pietro Terme -BO-, Palazzo Retroborsa -RO-, Kostel Complesso di San Domenico -FC- a mnoho dalších …

Společnost AhRCOS provádí svou činnost v dokonalém souladu s různými ústavy památkové péče a vždy se přesně řídí studiemi seizmické zranitelnosti veřejných, strategických a církevních budov a hlavními vodítky pro opravy škod a seizmické vylepšení pro církevní budovy a památky, koordinovanými a vypracovanými ze strany C.N.R. Odbor vědeckých činností a technologií U.O.I.G. a spolupracuje a podřizuje se kontrolní činnosti Ústavu památkové péče B..A.P. - P.S.A.D. kraje Molise, D.I.S.E.G. při universitě v Janově, Krajského úřadu Molise a Krajského úřadu Marche.

Restaurování znamená pro budovu nový život
Díky neustálé pozornosti, stále většímu úsilí a získaným zkušenostem jsme se stali styčným bodem v oblasti konzervativního restaurování nemovitostí.
Technici, restaurátoři, smluvní zaměstnanci a odborní pracovníci, z nichž se společnost AhRCOS skládá a o něž se opírá, jsou příslušně kvalifikovaní profesionálové s kulturními znalostmi, které si neustále prohlubují prostřednictvím jak teoretického, tak praktického vzdělávání.
Mnohá dokončená díla nám umožnila dosáhnout perfektní soběstačnosti v rámci všech základních operací spojených s prováděním odborných restaurátorských prací.

  • Vynikající znalosti zpracovávaných litotypů, schopnost stanovit příčiny poškození, odebírání vzorků z jakéhokoliv povrchu;
  • Nastavení postupů, které umožňuje spojení vysoké kvality, krátké doby provedení, jistého výsledku, bezpečnosti zákroku;
  • Interpretace a provádění metrických a materiálních pozorování;
  • Poradenství a diagnostika restaurátorských prací;
  • Projektování zákroků v rámci restaurátorských prací.

Stanovení sledu všech operativních fází, které přispívají ke správnému provedení restaurátorských prací (předběžné studie, prvotní konsolidační operace, konsolidace, čištění a odstraňování nevhodných látek použitých při předchozích restaurátorských pracích, nové zákroky atd.) na základě konkrétních zkušeností ze stavby, správně a pro všechny kategorie zákroků.

Předběžné studie zákroků zahrnující historickou dokumentaci, grafickou dokumentaci, pozorování, zjištění stavu konzervace, předchozích zákroků a techniky provedení, fotografickou dokumentaci, poznávací a diagnostický průzkum, zkoušky pro správné nastavení zákroku atd.

Skutečné restaurování zahrnuje vyřešení všech problémů technického, estetického a často i normativního charakteru a může být za takové považováno, pokud nezůstalo nedokončené z důvodu náhlých potíží, se kterými se nepočítalo ve fázi průzkumu a předběžných měření s následných nedostatečných statickým projektováním a odhadem.

Přizpůsobení seizmickému prostředí jako extrémní citlivost ve vnímání základního významu, který může mít každý detail v případě výjimečné události, kdy je budova vystavena enormním silám, které znenadání působí v opačném směru než síly, které byly vypočítány pro vertikální zatížení.

Přímá zkušenost získaná v rámci restaurátorských prací nám umožnila rozvinout přesný a podrobný rámec různých typů stupně poškození, kterým struktury podléhají.
Díky znalosti tradičních technik spolu s neustálým výzkumem a testováním nejmodernějších způsobů zákroků můžeme provádět naši činnost při plném respektování přírody a konzervování majetku, vědomi si odpovědnosti a nasazení naší práce a v souladu s teorií konzervativního restaurování provozujeme naši činnost a zkoumáme příčiny degradace.
Zákroky prováděné na kulturních památkách a historických stavbách vyžadují hluboké znalosti událostí, materiálů a stavu konzervace takovýchto děl, aby bylo možné provádět vhodné a správné restaurátorské a obnovovací práce. Vývoj nových specifických metod průzkumu a zákroků jako je fotogrammetrické zjišťování, stratigrafická analýza, analýza materiálů a stavu konzervace, nám umožňuje získat základní informace pro projektování a provádění konzervativního restaurování s pozorností věnovanou potřebám díla a vysoké kvalitativní úrovni.

Náš cíl … konzervování historických a uměleckých památek

Společnost AhRCOS se zabývá restaurováním, rekonstrukcí a konsolidací půd, krytin, zděných struktur obecně a dokončovacích prací (podlahy, omítky, fresky, malby, stropy atd.).
Provádíme práce na nosných strukturách a na kamenných, dřevěných, cihlových, ocelových plochách, na povrchu, který je vidět, na freskách, ozdobných dekoracích a malbách s tím, že oblast restaurování obklopujeme ze 360°, a to jak z hlediska všeobecného restaurování budov a soukromých nemovitostí, tak z hlediska specializovaného a „náročného“ restaurování.


Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie