VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoVÝZKUM A VÝVOJ

Výzkum a vývoj
Research and development

Pro firmu, která je silně zaměřena na restaurování historických staveb, je technologie schopná se neustále vyvíjet základem výzkumu a vývoje. K bohaté energii při stanovování „nových skutečností“, při logickém novém definování „historických“ scénářů možných použití, se přičleňuje a proplétá se s ní aktivita na poli technologického řízení, která se týká celé společnosti a počítá s kapilárním a nepřetržitým rozdělením kompetencí vedle kompetencí, které byly definovány jako nezbytné.

Společnost vytvořila specifickou sekci složenou z vlastního teamu, která se věnuje studiu technologických inovací, které budou použity za účelem zdokonalení vlastních produktivních postupů, a vytvoří z nich postupy nové. Výzkum je obzvláště významný a pro nás běžně představuje dlouhodobou činnost zaměřenou na budoucnost v oblasti vědy či technologie s tím cílem, abychom si byly stále jisti, že je respektováno každé „mistrovské dílo“, na kterém pracujeme. Aby byl takovýto přístup středobodem naší průmyslové politiky, je třeba investovat do širokého strategického rámce, který je přesně definován a ve kterém přechod od technologií na stavbu je založen na neustálé nutnosti, aby strategie, organizace, postupy, zdroje a kultura společnosti i jejích partnerů se neustále propojovaly a ukazovaly možnou spolupráci na nejvyšší úrovni restaurování a s tím spojených technologií.

Především na toto se zaměřuje vůle společnosti AhRCOS, to znamená vůle spojovat osoby v určité plodné síti znalostí, kde se znásobují možnosti vytvářet nové nápady, nové postupy, nové talenty. Společnost AhROCS zamýšlí udržet a dále posilovat vlastní postavení na trhu na kterém působí a vytvořit z kvality a technologie používané pro ochranu a trvanlivost vlastní práce svůj silný bod. Realizace zákroků na stavbách v limitních a ožehavých situacích s jistotou, že se práce provádí dobře, je možná pouze díky neustálému výzkumu zaměřenému na pokračující zdokonalování postupů s konsekventním výsledkem podpory podnikového immage na trhu.

Cílem trvalého výzkumu a specifikace očekávání a požadavků, a to jak současných, tak těch budoucích, je převést je na takové náležitosti, které budou respektovány, a na takové postupy, které budou aplikovány a jejichž prostřednictvím tak budou nabízeny služby na úrovni o mnoho vyšší, než jaká jsou očekávání, a především si budeme maximálně jistí dobrou prací v oblasti, kde, na rozdíl od prací, které se provádí na nových stavbách, není žádné pochybení povoleno.

V rámci takto koncipovaného systému je zásadním faktorem uchovávat a rozvíjet know-how kvality pomocí zkušebních činností, výcviku a zájmu všech, kdo jsou součástí hierarchické struktury společnosti. Základním prvkem je proto na všech úrovních podporovat zájem lidských zdrojů o význam všech úkolů pro dosažení daných cílů.

Trvalý výzkum a vývoj nám dnes umožňuje používat vlastní systémy a technologie schopné garantovat nejlepší možné zákroky na vzácných strukturách. Toto má pro nás maximální důležitost, neboť víme, jak důležitý je dopad naší činnosti na kulturní kontext místních, národních a mezinárodních komunit. Je tedy nezbytné legitimovat práci naší společnosti a založit ji na zásadách respektování památek, které jsou předmětem restaurování a konsolidace, na zásadách kvality, které je možno dosáhnout pouze díky významných partnerským vztahům. Výzkum a studie, kromě přímé zkušenosti získané v rámci restaurátorských prací, nám umožnily rozvíjet přesný a podrobný rámec nejrůznějších druhů poškození, kterému jednotlivé struktury podléhají.
Znalost tradičních technik spolu s trvalým výzkumem a zkoušením nejvyspělejších způsobů zákroků nám umožňuje provádět práce při plném respektování přírody a uchovávání památek s vědomím odpovědnosti a závazného charakteru naší práce, a tak v souladu s teorií restaurování provádíme naší činnost, hledáme příčiny poškození, odstraňujeme je a dodáváme strukturám jejich původní mechanické vlastnosti nebo přímo tyto vlastnosti zvyšujeme, pokud je to nutné.

Pro naše pracovníky technického sektoru je konstantní praxí provádět všechny analýzy a diagnózy nezbytné pro zpracování poznatků a vypracování projektu na jeho nejrůznějších úrovních: Předběžná studie díla, která zahrnuje historický výzkum na základě bibliografických a archívních zdrojů, obecný a podrobný fotografický materiál, význam díla, materiálů a stupně poškození, ověření souvislostí, a to společně s universitami a institucemi zabývajícími se ochranou, metodologií a operativním řešením. Všechny činnosti se provádí při pozorné kontrole společně s technickými řediteli za účelem nastavení vyrovnaného projektového postupu založeného na patřičných znalostech.
Zákroky, které se provádí na kulturních památkách a historických stavebních rukodělných výrobcích vyžadují hluboké znalosti daných historických událostí, materiálů a stavu konzervace takovýchto děl, aby bylo možno provádět jednotlivé vhodné a správné zákroky v rámci restaurování a obnovy. Rozvoj nových specifických metod zkoumání a zákroků jako jsou fotogrammetrický výzkum, analýza materiálů,laserová vibrometrie, pokročilé zjišťování stupně konzervace, další použité techniky a ostatní studijní fáze umožňují získat základní informace pro vypracování projektu a provedení prací v rámci konzervativního restaurování, které se zabývají tím, co dílo vyžaduje a jsou na vysoké kvalitativní úrovni.

Společnost : Přizpůsobení seizmickému prostředí je extrémně významné a má zásadní důležitost při pochopení toho, jak je každý jednotlivý prvek významný v situaci, kdy dojde k výjimečné události, při které musí budova odolávat enormní síle, která náhle působí v opačném směru, než je síla, která byla vypočtena pro vertikální zatížení.

Společnost je leadrem v oblasti konsolidace a zdokonalování či přizpůsobení se seizmickému a normativnímu prostředí historických budov prostřednictvím použití nejvyspělejších technologií, využití mnohonásobných patentovaných systémů (c-frp, srcm, sgr, sulfátorezistentních injektáží, napínacích systémů, systému ticorapsimo, systému basaltis, použití řetězů a tažných tyčí, párání a šití) a zákroků při restaurování všech prvků zdících zařízení, vertikálních struktur, horizontálních systémů až k povrchům, ke zdobení, k sochám a ke všem těm prvkům složeným z různých materiálů, ze kterých sestává skutečná podstata struktury.

Zájem a vášeň pro umělecko-kulturní dědictví a vůle chránit a udržovat tradici a nezměněnou krásu byla pro společnost impulzem stát se styčným bodem pro konzervativní restaurování a konsolidaci historických struktur. Předsevzali jsme si, že prostřednictvím naší práce předáme toto bohatství neocenitelné hodnoty budoucím generacím a postaráme se o to, aby neztratilo nic ze svého kouzla a vlastností, které představují jeho cenu.

Společnost se svým interním teamem, jenž se zabývá „Výzkumem a vývojem“ a díky spolupráci s předními italskými universitami se věnuje následujícím činnostem:

  • vystavuje prestižní stipendia zaměřená na zavádění inženýrských technik v rámci konzervování a konsolidace historického, uměleckého a památkového bohatství pomocí reverzních neinvazívních metod o vysoké kompatibilitě;
  • studuje, zkouší, certifikuje a zavádí nové systémy v oblasti konzervativního restaurování a přizpůsobení vzácných historických struktur a náboženských staveb seizmickému prostředí;
  • uzavírá dohody jako na příklad dohodu s Vysokým učením technickým kraje Marche nazvanou „Metodi ingegneristici innovativi per la conservazione dei beni culturali“ („Inovativní inženýrské metody pro konzervování kulturních památek“) nebo dohodu s Universitou v Bologni nazvanou „Misurazione mediante interferometria elettromagnetica di strutture rinforzate“ („Měření prostřednictvím elektromagnetické interferometrie vyztužených struktur“) atd.;
  • zavádí vnitřní patenty (Ticorapsimo, Cordfix, Basaltis, FLK, atd.) pro konsolidaci struktur;
  • udržuje vztahy a stabilní spolupráci v rámci neustálých konzultací a nejrůznějšími universitami jako je Universita ve Florencii, Vysoké učení technické kraje Marche, Universita ve Ferraře, Vysoké učení technické v Miláně, Universita v Bologni, Universita La Sapienza v Římě atd.

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie