VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoETICKÝ KODEX A PODNIKOVÁ POLITIKA
PODNIKOVÁ POLITIKA
VÝZKUM A VÝVOJ POLITIKA ZAMĚŘENÁ NA BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
POLITIKA ZAMĚŘENÁ NA UDRŽITELNOST POLITIKA KVALITY
POLITIKA ZAMĚŘENÁ NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ POLITIKA ZAMĚŘENÁ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
       

LEDEN 2015, Rev. 01.005

1. ÚVODEM

Společnost AhRCOS® (dále jen jako „Ahrcos S.r.l.“ nebo „Společnost“) zamýšlí tímto Etickým kodexem (dále jen jako „Etický kodex“) formálně přijmout zásady legitimity, přiměřenosti, transparentnosti a ověřitelnosti, podle kterých se chová ona sama i její kontrolované společnosti. Tato snaha je zaměřena na to, aby se tyto zásady významně odrazily v oblasti podnikové reputace neboli v takovém postoji, díky kterému bude společnost veřejně uznávaná jako zodpovědná a spolehlivá firma, což společnost považuje za hodnotu určující její vlastní úspěch a nejlepší reklamu.

2. OBLAST APLIKACE
Etický kodex platí jak v Itálii, tak v zahraničí, a to přes kulturní, sociální a ekonomickou rozdílnost mezi různými zeměmi, na jejichž území „AhRCOS® S.r.l.“ působí.
Etický kodex je bez výjimky zavazující pro všechny orgány společnosti, pro vedoucí pracovníky společnosti (generální ředitele, vedoucí jednotlivých sekcí, funkcí a podnikových služeb), jakož i pro všechny zaměstnance, obchodní partnery, klienty, dodavatele, zadavatele, vedlejší zadavatele a externí poradce (externí pracovníci, revizoři, zprostředkovatele, agenti atd.) společnosti, kteří jsou všichni dohromady adresáty tohoto Etického kodexu.
AhRCOS® S.r.l. vyžaduje od všech, se kterými buď přímo nebo nepřímo udržuje vztahy jakéhokoliv druhu, aby se chovali podle zásad obsažených v tomto Etickém kodexu.
AhRCOS® S.r.l. chápe hodnotu etiky vlastní existence v ideálu spolupráce s vizí vzájemné výhodnosti pro všechny zainteresované strany; vyžaduje proto, aby každá takto zainteresovaná strana jednala sama za sebe i vůči každému dalšímu nositeli společného zájmu podle takovýchto zásad a pravidel etického chování.
Společnost navrhuje za tímto účelem adresátům Etického kodexu, se kterými udržuje smluvní vztahy, aby podepsali příslušné klauzule s následky uvedenými v čl. 1456 občanského zákoníku.
Vedení společnost iAhRCOS® S.r.l. dohlíží na kontrolu dodržování Etického kodexu. Každý adresát musí znát zákony a chování, kterých se musí držet.

Za tímto účelem vedení společnosti AhRCOS® S.r.l. zabezpečí:

 • maximální šíření a dodržování Etického kodexu u všech jeho adresátů;
 • jeho neustálé prohlubování a doplňování za účelem jeho přizpůsobování vývoji občanské citlivosti a příslušných předpisů;
 • poskytování příslušných nástrojů, jejichž prostřednictvím je možno se seznámit s Etickým kodexem a získat vysvětlení týkající se interpretace a úprav Etického kodexu;
 • provádění okamžitých ověření v případě výskytu informací nebo podezření týkajících se porušení Etického kodexu, a použití přiměřených sankčních opatření v případě zjištění, že k takovémuto porušení došlo;
 • ochrana anonymity těch subjektů, které dodávají informace o možném porušení Etického kodexu.

3. PŘEDPOKLADY

3.1 Neetické chování
Za neetické se považuje chování jednotlivých osob – buď jednotlivě nebo kolektivně – na účet, v zájmu nebo ku prospěchu společnosti AhRCOS® S.r.l., při kterém dochází k porušení pravidel zdravého a civilního soužití a řádných společenských a obchodních vztahů tak, jak jsou dány a upravovány zákony a nařízeními. Takovéto neetické chování může narušit vztahy mezi společností AhRCOS® S.r.l. a jejími vlastními společníky, zaměstnanci, spolupracovníky, jakož i obchodními, ekonomickými a finančními partnery jak veřejnými, tak soukromými.

3.2 Hodnota reputace
Dobré jméno představuje zásadní nehmotný zdroj. Dobré jméno přispívá k důvěře společníků, uspokojení klientů, přitahuje nejlepší lidské zdroje, jistotu pro dodavatele, důvěryhodnost pro věřitele. Pokud jde o vnitřní vztahy, tak usnadňuje klidné přijetí a provádění sdílených rozhodnutí a plánování, organizaci a provádění prací bez nutnosti přísného autoritářského řízení.
Potvrzení specifických zásad chování ve vztazích s veřejnou správou, jakož i ve vztahu k právům a zájmům společníků, věřitelů a třetím osobám současně představuje projev snahy společnosti AhRCOS® S.r.l. o prevenci trestných činů, uvedenou ve vládním výnosu č. 231 z 8.června 2001 a následných novelách a doplňcích (dále jen „Výnos“).
Z výše uvedených důvodů považovala společnost za důležité jasně stanovit hodnoty, které sama uznává a které se sama zavázala uvádět v život, jakož i zodpovědnost a sankce v případě nerespektování těchto hodnot.

3.3 Struktura Etického kodexu
Etický kodex se skládá z:
obecných etických zásad, které abstraktně představují styčné hodnoty pro společnost AhRCOS® S.r.l.;
specifických zásad chování, které analyticky určují hlavní vodítka a předpisy, kterým se musí adresáti Etického kodexu podřídit;
zásad chování zaměřených na prevenci trestných činů stanovených Výnosem;
mechanismů konkrétního uvedení těchto zásad do života, zahrnujících systém kontroly dodržování a průběžné doplňování a úpravy Etického kodexu.

4. HLAVNÍ ZÁSADY
Činnost společnosti musí být provozována při dodržování zákonů a zásad nestrannosti, čestnosti, transparentnosti, řádnosti a dobré víry vůči společníkům, adresátům Etického kodexu, jakož i vůči veřejným správám a ostatním subjektům či institucím, se kterými se společnost dostává do styku při provádění vlastních institucionálních či pracovních činností.
Tyto zásady jsou zde dále uvedeny.

4.1 Žádná diskriminace
V rozhodnutích týkajících se externích i interních partnerů se společnost AhRCOS® S.r.l. vyvaruje jakékoliv diskriminace na základě věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního stavu, rasy, národnosti, politických názorů, náboženského vyznání či dalších kritérií, která by se křížila se základními právy a svobodami jednotlivce.

4.2 Dodržování předpisů a postupů
V rámci příslušné profesionální činnosti musí adresáti Etického kodexu dodržovat zákony a nařízení platná v zemích, kde působí, musí dodržovat Etický kodex, podnikové postupy, vnitřní nařízení a tam, kde je to třeba i předpisy profesní etiky.
Sledování zájmu společnosti nemůže v žádném případě ospravedlnit takové chování, které porušuje výše uvedená ustanovení a postupy.

4.3 Střet zájmů
Společnot se nesmí v žádném případě při provádění vlastních činností a ve vztazích, které udržuje, dostat do situace střetu zájmů. Pokud by byla takováto situace nevyhnutelná, nositel střetu zájmů musí předem informovat vedení společnosti alespoň o takových situacích, které jsou mu známy a které jsou známy celé společnosti.
Existuje střet zájmů, buď v případě, že některý orgán společnosti nebo některý z jeho členů nebo některý společník, činovník vedení společnosti nebo některý ze zaměstnanců by byl nositelem určitého zájmu, a to i osobního, který by byl ve střetu se zájmem sledovaným společností, nebo v případě, kdy zástupci, obchodní partneři, externí poradci či veřejné nebo soukromé instituce by měly třeba i osobní zájem, který by byl ve střetu se zájmem, jehož jsou nositeli ve vztahu se svým postavením nebo funkcí.

4.4 Ochrana informací
Společnost zabezpečí ochranu vlastních informací a zdržuje se vyhledávání, rozšiřování nebo používání důvěrných údajů, s výjimkou případu, kdy bude mít výslovné povolení ze strany držitele takovýchto informací, v každém případě při dodržování platných předpisů.
Vedení společnosti, zaměstnanci, obchodní partneři a externí poradci se musí chovat tak, aby dodržovali mlčenlivost i mimo pracovní dobu, s cílem chránit know-how společnosti ve všech oblastech její činnosti, a to i vnitřní (např.s odkazem na informace technické, finanční, právní, administrativní, obchodní povahy a v oblasti řízení personálu atd.).
Předchozí ustanovení platí zvláště pro ty osoby, které přijdou do styku s důvěrnými a významnými informacemi v souvislsoti s vlastními služebními povinnostmi.
Je proto zakázáno rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, v jakékoliv formě předmět vyžadované ochrany informací, a to s výslovným upozorněním, že porušení této povinnosti ovlivní závažným způsobem důvěrný vztah se společností a může znamenat použití disciplinárních či smluvních sankcí, kromě případného podání žalob u příslušných soudních dvorů.

4.5 Vztahy se společníky a partnery
Společnost AhRCOS® S.r.l. vytváří takové podmínky, aby účast společníků (i v případě dočasné podnikové asociazione) a partnerů na jejich pravomocném rozhodování byla plná a vědomá, podporuje informační rovnost a chrání vlastní zájmy a zájmy společníků proti případným žalobám podaným společníky či koalicemi společníků a zaměřeným na to, aby převážily jejich partikulární zájmy.
Společnost AhRCOS® S.r.l. se rovněž zasazuje o to, aby její vlastní ekonomické a finanční performance chránily a zvyšovaly hodnotu podniku, aby tak došlo k adekvátnímu zhodnocení investic společníků i partnerů.

4.6 Hodnota lidských zdrojů
Podnikové vedení, zaměstnanci, obchodní partneři a externí poradci představují neodmyslitelný faktor úspěchu společnostiAhRCOS® S.r.l.
Z tohoto důvodu společnost chrání a podporuje hodnotu vlastních lidských zdrojů, aby tak zdokonalovala a zvyšovala jejich zkušenosti a znalosti, a to i s ohledem na vzdělání a dodržování právního stavu.
Společnost rovněž zaručuje fyzickou a morální integritu svého vedení, svých zaměstnanců, partnerů a externích spolupracovníků. Zaručuje rovněž takové pracovní podmínky, které respektují důstojnost jednotlivce, osobní přesvědčení a nározy, jakož i bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

4.7 . Korektní vztahy mezi zaměstnanci
Vztahy mezi zaměstnanci na všech úrovních musí být korektní, musí být zaměřené na spolupráci, loajalitu a vzájemný respekt, bez rasové, etnikcé, sexuální, náboženské a ideologické diskriminace. Pokud jde o hierarchické vztahy nebo vztahy vyplývající z podřízenosti či nerovnosti postavení, autorita musí být vykonávána slušně, s respektem a mírou, musí se vyloučit jakékoliv její zneužití. Zvláště pak musí být vyloučeno jakékoliv použití pravomoci urážející důstojnost a autonomiii zaměstnanců a spolupracovníků a rozhodnutí v rámci organizace práce musí vždy ochraňovat hodnotu každého jednotlivého přínosu.

4.8 Kvalita služeb
Vlastní činnost polečnosti AhRCOS® S.r.l. je zaměřena na uspokojení a ochranu svých klientů s tím, že v první řadě bere v úvahu takové požadavky, které mohou upřednostnit zlepšení kvality poskytovaných služeb.
AhRCOS® S.r.l. se zavazuje, že bude dodávat svým klientům/objednatelům produkty (díla/projekty/služby) zcela odpovídající smluvním klauzulím.

5. ETIKA VE VZTAZÍCH SE TŘETÍMI OSOBAMI

5.1 Kritéria obchodního chování
AhRCOS® S.r.l. se v obchodních vztazích nechá inspirovat zásadami loajálnosti, řádnosti, transparentnosti, efektivnosti a otevřenosti na trhu.
Adresáti Etického kodexu budou muset být v rámci obchodování v zájmu společnostiAhRCOS® S.r.l. korektní, a to nezávisle na konkurenci na trhu a na významu dojednávaného obchodu. Jsou zakázány veškeré korupční praktiky, poskytování neoprávněné přednosti, podvodné chování, nátlaky a urgence, a to buď přímé či prostřednictvím třetích osob, zaměřené na osobní prospěch či kariéru pro sebe sama nebo pro jiné osoby.
Adresáti Etického kodexu ve vztahu se třetími osobami nesmí přijímat ani nabízet pozornosti, dary, pohostinnost ani jiné výhody, s výjimkou toho, že by hodnota výše uvedeného byla taková, že by neuškodila dobrému jménu firmy a byla by v každém případě v souladu s podnikovou politikou a s platnými předpisy.
Řídící pracovník podniku nebo spolupracovník, který by přijal dar nebo jakoukoliv jinou formu nepovolené výhody, bude muset jakýmkoliv vhodným způsobem odmítnout takovýto dar nebo výhodu a informovat o tom svého nadřízeného a vedení společnosti, kteří společně vyhodnotí přiměřenost takovéto výhody nebo daru a sami budou informovat zasilatele o politice společnosti v této oblasti.
Při výkonu vlastních funkcí a provádění pracovních výkonů se bude muset každý vedoucí pracovník nebo externí spolupracovník zdržet takových aktivit, které nejsou v zájmu společnosti AhRCOS® S.r.l.
Zaměstnanci se musí v každém případě vyhnout všem situacích a činnostem, v jejichž rámci by mohlo dojít ke střetu se zájmy podniku nebo které by se křížily s jejich schopností nestranně přijímat rozhodnutí v nejlepším zájmu společnosti a při plném dodržování zákoných předpisů a Etického kodexu.
Při provádění obchodů musí být dodržovány zákonné předpisy v oblasti nekalé konkurence a uznáván zásadní význam konkurenceschopného trhu. Za tímto účelem se společnost vyvaruje takových praktik (např.tvorba kartelů, rozdělení trhů, podmíněné dohody atd.), které by představovaly porušení zákonů o konkurenci. V rámci poctivé konkurence společnost neporušuje vědomě práva spojená s duševním vlastnictvím třetích osob.
Společnost se roněž zavazuje, že bude zastupovat vlastní zájmy a postavení transparentním způsobem, přísně a důsledně, vyhne se jakémukoliv podvodnému chování a odsoudí jakoukoliv formu podmínění, které by mohlo být protikladné řádnému provozování vlastní činnosti. Společnost v tomto smyslu spolupracuje a požaduje tímto způsobem spolupráci od všech svých vedoucích pracovníků a partnerů, jak interních, tak externích, aby tak byl oznámen kompetentním úřadům jakýkoliv fenomén naznačující zločin, i organizovaný zločin, se kterým se setkají.

5.2 Vztahy s klienty, dodavateli, zadavateli a subdodavateli
Společnost AhRCOS® S.r.l. pracuje ke spokojenosti konečného klienta, na kterém závisí nejen právo společnosti na dohodnutou odměnu, ale rovněž vlastní právo na přístup na trh. Jestliže totiž společnost působí v oblasti veřejných zakázek, získává tím od objednatele potvrzení vlastního objemu činnosti, neboť jestliže objednatel potvrdí dobré provedení zakázky, umožní tím takto společnosti získat, udržet si a zvýšit zápisy do pracovních kategorií a klasifikací, které jsou nezbytné k tomu, aby se mohla účastnit konkurzních řízení.
Ve vztazích spojených s veřejnými zakázkami, zásobováním a obecně poskytováním služeb musí se adresáti Etického kodexu:

ujistit o spolehlivosti, čestnosti a profesionalitě protistrany, a to ještě předtím, než s protistranou navážou vztahy či uzavřou smlouvy;
dodržet interní postupy, pokud jde o výběr a řízení vztahů s dodavateli s tím, že nebudou bránit žádné dodavatelské firmě, která má k dispozici požadované náležitosti, v možnosti zúčastnit se výběru a být společností vybrána jako dodavatel;
řídit se při výběru objektivními hodnotícími kritérii předem stanoveným a transparentním způsobem; doplňovat seznam dodavatelů, který by mohl být použit v případě potřeby zásobování, služeb a prací;
zajistit spolupráci s dodavateli za účelem průběžného uspokojování požadavků klientů, pokud jde o kvalitu, náklady a dodací lhůty, a to alespoň v míře odpovídající jejich očekáváním;
vypracovat smlouvy v takové formě, kterou společnost určí, v každém případě písemně, a uzavřít tyto smlouvy před zahájením prací;
v korespondenci a v dialogu s klienty se řídit zásadami korektnosti a dobré víry a dodržovat nejpřísnější obchodní praktiky.

Dodavatelé, zadavatelé a subdodavatelé jsou informováni již ve fází výběru o pozornosti, kterou společnost věnuje etickým zásadám, a o tom, že respektování těchto zásad přispívá k hodnocení a k výběru. Dodavatelé, zadavatelé a subdodavatelé budou smluvně požádáni, aby se zavázali k dodržování ustanovení obsažených v tomto Kodexu, a jsou stanoveny přiměřené sankce pro případ jeho porušení, jako např. rozvázání smlouvy.

5.3 Vztahy s obchodními partnery a externími spolupracovníky
Společnost požaduje od obchodních partnerů a externích spolupracovníků, aby se drželi zásad a ustanovení obsažených v Etickém kodexu.
Dohody s obchodními partnery a externími spolupracovníky musí být vypracovány ve formě, kterou společnost předem určí, písemně a musí být uzavřeny před zahájením prací. Ve smlouvám o externí spolupráci musí být stanoven závazek dodržování Etického kodexu a musí v nich být uvedeny přimeřené sankce pro případ jeho porušení, jako např. rozvázání smlouvy.
V každém případě dohodnutá odměna bude muset být výlučně vypočítána podle výkonu, který bude uveden ve smlouvě a v každém případě na základě profesionálních schopností a skutečně provedené práce; bude muset být rovněž podložena příslušným dokumentem (faktura atd.), odpovídajícím provedenému výkonu a řádně zaregistrovaným.

5.4 Zásady v oblasti boje proti praní špinavých peněz
Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti mají přísný zákaz přijímat platby v hotovosti předtím, než je navázána spolupráce nebo uzavřena smlouva s dodavateli a ostatními partnery v souvislosti s dlouhodobými obchodními vztahy, jakož i vyměnit či převést peníze, majetek či jiné výhody pocházející z trestné činnosti; provádět v souvislosti s nimi jiné operace tak, aby se znemožnila identifikace jejich původu z trestné činnosti. Rovněž je zakázáno používat výše uvedený majetek v rámci hospodářské či finanční činnosti.
Zaměstnanci a spolupracovníci musí rovněž prostřednictvím za tímto účelem vybudovaných podnikových struktur ověřovat morální integritu, reputaci a dobrou pověst protistrany.
Platby nesmí být nikdy prováděny v hotovosti, a to ani jinému subjektu než je oprávněný zástupce smluvní protistrany, ani do jiné země než je země původu obou stran nebo země, kde byla smlouva podepsána.

5.5 Vztahy s konkurencí
Společnost AhRCOS® S.r.l. se zříká úkonů zaměřených na rušení konkurzních řízení. Společnost respektuje pravidla trhu, a proto se zdržuje, a samozřejmě vyžaduje, aby se její představitelé zdržovali, nejenom nezákonných praktik, ale i podvodných, zneužívajících a tajně dohodnutých praktik, které by mohly, i přestože neobsahují znaky trestného činu, pokazit korektní vztahy s konkurenty nebo tyto vztahy posunout na jinou úroveň, kde se již nejedná o schopnosti, profesionalitu a kompetenci.
Společnost nechce poškodit zásady svobodné konkurence, a proto odmítá účast v kartelech nebo zájmových skupinách se záměrem získat výhodu oproti ostatním konkurentům nebo narušit rovnováhu mezi konkurencí ve svůj prospěch tím, že zůží přístup na trh nebo vytvoří takovou situaci, v níž bude mít výhodu nebo dominanci.


5.6 Vztahy s politickými a odborovými organizacemi
Společnost uznává rovnost a důstojnost politických stran jako svobodných spolků občanů, kteří se v nich slučují, aby „demokratickými způsoby“ spolupůsobili a určovali politiku země. Společnost zvažuje možnost přistoupit k poskytování příspěvků těmto stranám při dodržování platných zákonů o financování politických stran, aniž by poskytování těchto příspěvků samo o sobě narušilo zásadu neutrality, kterou si společnost zachovává ve vztazích s politickými stranami nebo aniž by poskytování těchto příspěvků mohlo znamenat či pokusit se o to, aby to znamenalo návratnost v podobě výhod nebo jiných benefitů.
Stejně jako v případě politických stran uznává společnost AhRCOS® S.r.l. významnou společenskou funkci odborových organizací jako subjektů vytvořených pro ochranu zájmů určitých kategorií pracujících.
Společnost podporuje dialog s odborovými organizacemi, je ochotna s nimi spolupracovat, je si jistá, že konfrontace na základě principů loajality, transparentnosti a rovnováhy je nejefektivnějším způsobem jak vyřešit žádosti pracovníků.

5.7 Vztahy s institucemi
Vztahy s národními nebo mezinárodními veřejnými institucemi týkající se realizace programů společnosti AhRCOS® S.r.l. jsou zaměřené na poznámí, prohloubení či zvážení dopadů legislativní a administrativní činnosti pro společnost AhRCOS® S.r.l., na odpovědi na neformální žádosti nebo na inspekční úkony či v každém případě na informaci o tom, jaké je stanovisko společnosti ohledně témat důležitých pro jednu nebo pro druhou stranu. Společnost se za tímto účelem zavazuje, že bude zastupovat vlastní zájmy a stanoviska transparentním, přísným a důsledným způsobem a vyhne se podvodnému jednání.
S cílem zaručit v tomto směru maximální jasnost a transparentnost , vztahy s institucionálními partnery jsou výlučně pověřeni k tomu oprávnění činitelé.

5.8 Příspěvky a sponsorské dary
Společnos AhRCOS® S.r.l. může přijímat žádosti o příspěvky, s omezením na žádosti přicházející od institucí či asociací za výlučně nelukrativních účelem a s řádnými stanovami a zakládacími listinami, které mají vysokou kulturní či památkovou hodnotu. Činnosti spojené se sponzorováním, které se mohou týkat společenských témat, témat životního prostředí, sportu, divadla a umění, jsou určeny pouze pro události nebo takovým organizacím, které zaručují kvalitu a serióznost a v jejichž případě je možno vyloučit jakoukoliv tajnou dohodu nebo podmínění, jež by mohly poškodit činnost společnosti nebo dodržování Etického kodexu.

6. ETIKA VE VZTAZÍCH S VEŘEJNOU SPRÁVO
Za účelem Etického kodexu se “Veřejnou správou”rozumí, a to jak v národním rámci, tak v rámci mezinárodním nebo v rámci EU, jakákoliv správa státu, místních veřejných institucí nebo správa EU, jakož i jakákoliv veřená instituce, podnik nebo nezávislý administrativní orgán a příslušné odbory, jakož i jakákoliv osoba, která jedná ve funkci veřejného úředndíka nebo úředníka pověřeného veřejnou službou.
Adresáti musí jednat zákonnně a eticky ve vztazích s veřejnou správou a musí se zdržet jakéhokoliv chování, které by mělo znaky trestného činu ve vztahu s veřejnou správou podle čl. 24 a 25 příslušného Výnosu, mimo jiné trestného činu korupce ve všech svých formách, úplatkářství, podvodu ke škodě státu nebo jiné veřejné instituce, neoprávněné přijímání příspěvků, financování nebo jiných požitků ze strany státu či jiné veřejné instituce atd...
Aby společnost AhRCOS® S.r.l. předcházela výše uvedeným trestným činům, přijala a dodržuje následující zásady chování:

 • Stanovení subjektů, kterým byly uděleny rozhodovací pravomoce a jejich limity
  Společnost v první řadě určí osoby, kterým byla pro každý jednotlivý podnikový odbor udělena rozhodovací pravomoc. Zvláště pak musí být určena osoba, která řídí finanční zdroje v příslušné oblasti a musí být specifikována výše částek, do které mohou být přijata rozhodnutí samostatně a nad kterou musí být rozhoddnutí přijata společně nebo po předchozím povolení.

 • Zákaz nabízet příspěvky, dary nebo výhody
  ï Jsou přísně zakázány příspěvky, dary či výhody, a to v jakékoliv formě, nabídnuté, přislíbené či poskytnuté veřejným správám, fyzickým nebo právnickým osobám, které působí jako zaměstnanci veřejných správ nebo v jejich zastoupení, či jejich rodinným příslušníkům, přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, nebo prostřednictvím nezákonného nátlaku na tyto osoby za účelem přimět je k rozhodnutí nebo toto rozhodnutí usnadnit či je za něj odměnit, nebo k provedení úředního úkonu nebo k porušení úředních povinností.
  Je rovněž přísně zakázáno takovéto jednání ze strany těch samých subjektů za účelem upřednostnění nebo naopak poškození jedné strany v občanském, trestním či správním řízení a tím dosáhnout přímé či nepřímé výhody pro společnost.
  Výjimky z výše uvedených zákazů jsou představovány náklady vynaloženými na žádné či rozumné zastupování nebo dary mírné hodnoty, které odpovídají normálním zvykům v rámci dobrých vztahů. Společnost AhRCOS® S.r..l. stanoví za tímto účelem vnitřní nařízení pro poskytování takovýchto výdajů, a to s odkazem na pověřovací schvalovací řízení, jakož i na příslušné způsoby kontroly a vyúčtování.

 • Příspěvky a financování požadované státem či přijímané od státu nebo od jiných veřejných institucí
  Je přísně zakázáno uvést veřejné správy v omyl prostřednictvím triků či podvodů za účelem získat pro společnost neoprávněnou výhodu, ať přímou či nepřímou, spočívající v získání či použití příspěvků, financování nebo jiných prostředků poskytovaných státem, některou veřejnou institucí nebo institucemi Evropského společenství.
  Zvláště je pak zakázáno:
  • používat nebo předkládat falešná prohlášení či dokumenty nebo prohlášení či dokumenty potvrzující nepravdivé skutečnosti či zamlčet potřebné informace za účelem získání příspěvků, financování nebo jiných prostředků poskytovaných státem, některou veřejnou institucí či institucemi EU;
  • poskytovat příspěvky, financování nebo jiné prostředky poskytované státem, některou veřejnou institucí či institucemi EU iniciativám odlišných než jsou iniciativy zaměřené na realizaci prací nebo na rozvíjení aktivit ve veřejném zájmu, pro které byly tyto získány.

 • Použití informačního či datového systému
  Je přísně zakázáno měnit jakýmkoliv způsobem fungování informačního či datového systému nebo neoprávněně zasahovat jakýmkoliv způsobem do dat, informací nebo programů obsažených v informačním nebo datovém systému na úkor státu či některé veřejné instituce.
  Polečnost AhRCOS® S.r.l. vyžaduje od všech adresátů nejpřísnější dodržování výše uvedených zásad se zvláštním důrazem na řízení vztahů s veřejnou správou při účasti na soutěžích, při soukromých jednáních a konkurzních řízeních.

6.1 Vztahy s veřejnou správou při uplatňování jejích soudních funkcí
Správné fungování veřejné správy při uplatňování soudních funkcí je chráněným zájmem, který společnost vnímá jako zájem hodný zvláštního ohledu s tím, že všechna jednání, která mohou představovat nevýhody, jsou považována za silné znehodnocení tohoto zájmu.
Z tohoto důvodu společnost AhRCOS® S.r.l. ukládá všem svým adresátům, kteří jednají v jejím zájmu a na její účet, povinnost zdržet se takových úkonů, jejichž cílem by bylo nabídnout či přislíbit úředníkovi veřejné správy nebo osobě pověřené veřejnou službou dar či jinou výhodu za účelem upřednostnění nebo poškození jedné strany v občanském, trestním či správním řízení.
A to nehledě na to, jestli je společnost jednou ze stranou sporu nebo jestli má v takovém sporu zájem na tom, aby se postavení jedné ze stran sporu změnilo, aby tak získala nebo naopak nezískala nějakou výhodu.

6.2 Vztahy se soudními úřady a institucemi zabývajícími se ochranou veřejného a pořádku a bezpečnosti
Společnost AhRCOS® S.r.l. uznává hodnotu nestrannosti spravedlnosti a respektuje ochranu řádné správy jejího korenktního fungování.
Společnost AhRCOS® S.r.l. pevně věří v soudní orgány a v institucemi, které se zabývají ochranou veřejného pořádku a bezpečnosti a uznává jejich významnou roli jako styčný bod i pro svou vlastní činnost.
Společnost AhRCOS® S.r.l. prohlašuje, že je v každém okamžiku k dispozici soudním orgánům a výše uvedeným institucím a vyžaduje od všech, kteří za ní jednají, tu samou ochotu, aby byli k dispozici kdykoliv by to bylo nutné v rámci provádění jejich práce.
Společnost AhRCOS® S.r.l. odsuzuje jakoukoliv formu podmiňování, které by se mohlo vyskytnout při oprávněném provozování vlastní činnosti a v tomto smyslu spolupracuje a vyžaduje spolupráci od všech svých vedoucích představitelů a partnerů, ať interních, tak externích, aby v případě, že se setkají s jakýmkoliv fenoménem zločinu, i třeba organizovaného, toto oznámili kompetentním úřadům.

7 . ETIKA VE VZTAZÍCH SE ZAMĚSTNANCI
7.1 Stejné příležitosti
Společnost nabízí všem pracovníkům stejné pracovní příležitosti tak, aby se všem dostávalo stejného zacházení na základě jejich kompetencí a schopností, bez jakékoliv diskriminace.
Za tímto účelem pracovníci, kteří byli pověření personálním řízením, budou muset|:

 • stanovit a zavést kritéria výběru a rozvoje zdrojů podle zásluh a kompetencí výlučně technicko-profesního charakteru;
 • rozvíjet systém výběru, přijímání, vzdělávání, odměňování a řízení zaměstnanců tak, aby se zabránilo:
  jakékoliv diskriminaci a aby se upřednostnila každá osobní znalost každého zdroje;
 • vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém by nemohla osobní charakteristika představovat předpoklad pro politickou, náboženskou, rasovou či sexuální diskriminaci.

7.2 Morální integrita zaměstnanců: zákaz diskriminačního chování
Společnost AhRCOS® S.r.l. se zavazuje, že bude chránit morální integritu zaměstnanců a zaručí právo na takové pracovní podmínky, které budou respektovat důstojnost člověka, ochraňovat pracující před akty psychcického násilí či mobbingu a bude potírat jakékoliv jednání či chování diskriminující či poškozující člověka, jeho přesvědčení a jeho sklony.

7.3 Obtěžování na pracovišti
Společnost AhRCOS® S.r.l. vyžaduje, aby v interních i externích pracovních vztazích nedocházelo k obtěžování s tím, že se pod tímto termínem rozumí na příklad:

 • vytvoření pracovního prostředí plného výhrůžek, nepřátelství či izolace vůči jednotlivcům či skupinám pracovníků;
 • neospravedlnitelné zasahování do provádění práce jiných osob;
 • překážky kladené pracovní persketivě jiného člověka čistě z důvodů osobní soutěživosti;
 • sexuální obtěžování a chování či projevy, které mohou rušit city a stud jednotlivce.

7.4 Zneužívání alkoholu a omamných látek
Je zakázáno vykonávat práci, a to i třeba jen příležitostně, pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo látek s obdobným účinkem. Během práce a na pracovišti je rovněž zakázáno, i pouze příležitostně, konzumovat či poskytovat z jakéhokoliv titulu omamné látky během pracovní činnosti.

7.5 Rozšiřování personální politiky
Společnost AhRCOS® S.r.l. se zavazuje, že bude rozšiřovat politiku personálního řízení mezi všemi zaměstnanci, a to prostřednictvím podnikových komunikačních nástrojů (vitríny, předávání či sdílení orgaizačních listin a oběžníků a služebních sdělení).

7.6 Hlavní povinnosti zaměstnanců
Zaměstnanci musí jednat loajálně, respektovat povinnosti podepsané v pracovní smlouvě, provádět požadovanou práci, jakož i úkony uvedené v Etickém kodexu, a to zvláště:

 • ï Zacházení s informacemi: aměstnanec musí znát a dodržovat to, co je dáno podnikovou politikou za účelem zaručení integrity informací, utajení těchto informací a možnosti mít tyto informace k dispozici.
 • ï Střet zájmů: zaměstnanec musí zabránit takovým situacím, na základě nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů a v případě, že je takový střet nevyhnutelný, okamžitě o tom informovat svého hyerarchicky nadřízeného nebo přímo správní radu.
 • Užívání podnikového majetku, každý zaměstnance, který používá podnikový majetek, musí:
  • pracovat pečlivě;
  • při jeho používání se chovat zodpovědně a podle toho, co je uvedeno v příslušných postupech;
  • tam, kde je to nutné, přesně zdokumentovat jeho použití;
  • zabránit neoprávněnému používání, které by mohlo způsobit škodu nebo snížení efektivnosti nebo by bylo v každém případě v protikladu se zájmy společnosti.
 • ï Použití informačních zdrojů, hardwarové a softwarové zdroje mohou být používány výlučně pro účely podniku nebo pro jiná užití výslovně povolená podle platných předpisů a procesních a operativních pravidel stanovených kompetentními odděleními v každé společnosti. Používání softwaru bez licence je přísně zakázáno. Každý zaměstnanec musí:
  • používat zařízení, systémy a technologické přístroje za účely, které společnost výslovně povolila;
  • používat výlučně softwarové programy, které odpovídají oficiálním podnikovým standartům, a výjimkou písemného oprávnění kompetentních technických oddělení;
  • nevkládat do informačního systému společnosti nelegální softwarové kopie;
  • být informován o omezení v používání technologických zdrojů, se kterými pracuje, a to tak, aby neporušil licence pro užívání nebo neprováděl takové úkony, za které by byla pak společnost zodpovědná.

7.7 Ochrana soukromí zaměstnanců
Společnost AhRCOS® S.r.l. se zavazuje, že s výjimkou případů daných ze zákona nesdělí bez svolení příslušné osoby žádné informace týkající se vlastních zaměstnanců a třetích osob, ke kterým se dostala nebo které získala během provádění vlastní činnosti, a že zabrání neoprávněnému užívání těchto informací.
Právo na ochranu soukromí zaměstnanců je chráněno na základě daných standartů, které specifikují informace, které může společnost od svých zaměstnanců požadovat, jakož i příslušné způsoby používání a uchovávání těchto informací.
Je vyloučen jakýkoliv průzkum názorů, preferencí, osobního vkusu a obecně soukromého života zaměstnanců.

7.8 Povinnost mlčenlivosti
Veškeré informace, poznatky, data získaná či zpracovaná zaměstnanci během jejich pracovní činnosti náleží společnosti AhRCOS® S.r.l. a nemohou být používána, sdělována ani šířena bez povolení nadřízeného.
Za tímto účelem musí být informace společnosti přístupné pouze oprávněným osobám a musí být chráněny před neoprávněným rozšiřováním. Pouze osoby společností k tomu výslovně oprávněné mohou mít přístup k interním informacím samotné společnosti, a to ať v papírové formě, tak na magnetickém, elektronickém či optickém nosiči, mohou být používány pouze za účelem a v období specifikovaném v příslušných povoleních.
Hesla jsou rovnocenná podpisu pracovníků, mohou je znát pouze jejich příslušní majitelé e nemohou být sdělována třetím osobám. Pracovníci budou přímo zodpovědní za přijetí všech nezbytných opatření za účelem ochrany informací společnosti před rizikem poškození či ztráty a budou se muset starat o dohled nad těmito informacemi po časová období stanovená zákonem a interními předpisy.
Všem adresátům je tedy zakázáno šířit informace týkající se organizace a výrobních metod společnosti nebo je používat takovým způsobem, že by to mohlo společnost poškodit.

8. OCHRANA ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ, VĚŘITELŮ A TRHUO
Společnost AhRCOS® S.r.l. hodlá zaručit šíření a dodržování zásad ochrany integrity základního jmění, ochrany věřitelů a třetích osob, které mají se společností vztahy a obecně zásady transparentnosti a korektnosti činnosti společnosti AhRCOS S.r.l. z ekonomického a finančního hlediska, a to i za účelem předcházet tak páchání trestných činů ve společnosti uvedených v čl. 25 ter příslušného Výnosu.

Z tohoto důvodu jsou všichni adresáti Etického kodexu povinni:

 • chovat se korektně, transparentně a v duchu spolupráce, dodržovat zákonné předpisy a podnikové postupy ve všech činnostech zaměřených na vzdělávání a zveřejnění uzávěrky a jiných sdělení společnosti daných zákonem a adresovaných společníkům nebo veřejnosti, aby společníci a třetí osoby získali pravdivé a správné informace o ekonomickém, majetkovém a finančním stavu společnosti;
 • přísně dodržovat předpisy dané zákonem na ochranu integrity a efektivnosti základního jmění a dodržovat podnikové postupy, které jsou založené na takovýchto předpisech, a to i za účelem neporušit záruky věřitelů a obecně třetích osob;
 • dodržovat zákonné předpisy a podnikové postupy zaměřené na řádné fungování společnosti a orgánů společnosti a garantovat a usnadnit jakoukoliv formu kontroly vedení společnosti danou zákonem, jakož i svobodné a správné rozhodování valné hromady;
 • zdržet se takového jednání, které by bránilo řádnému plnění funkcí dohlížecích orgánů v různých oblastech činnosti společnosti a za tímto účelem včas, korektně, zcela a v dobré víře provést všechna sdělení a poskytnout jakoukoliv formu spolupráce danou zákonem a nařízeními vůči těmto orgánům;
 • provést případné operace zaměřené na likvidaci společnosti s ohledem především na zájem věřitelů společnosti. Je proto zakázáno odklonit majetek společnosti od jeho určení věřitelům tak, že by byl rozdělen mezi společníky před jeho výplatou těm, kdo na něj mají nárok, nebo před odvedením částek nutných pro jejich uspokojení.

9. TRANSPARENTNOST ÚČETNICTVÍ A VNITŘNÍ KONTROLY
Transparentnost vůči společníkům a vůči třetím osobám je zajištěna prostřednictvím pozorné politiky účetní transparentnosti a vhodného systému interní kontroly.

9.1 Účetní registrace
Transparentnost účetnictví je založena na pravdivosti, korektnosti a úplnosti základních informací pro příslušné účetní registrace.
Všichni zaměstnanci společnosti AhRCOS® S.r.l. jsou povinni spolupracovat tak, aby údaje pro účetnictví byly předloženy řádně a včas.

Každá operace musí být zpracována a doprovázena příslušnými podklady týkajícími se provedené činnosti, aby tak bylo možno:

usnadnit účetní registraci;
stanovit různé úrovně odpovědnosti;
provést pečlivou rekonstrukci operace a snížit tak mimo jiné pravděpodobnost chyb v interpretaci.

Každá registrace musí přesně odrážet to, co vyplývá z podkladů. Každý zaměstnanec se musí postarat o to, aby byly podklady snadno dostupné a seřazené podle logických kritérií.
Jakýkoliv adresát Etického kodexu, který by se dozvěděl o opomenutí, falšování, zanedbání účetnictví nebo podkladů, na nichž je účetní registrace založena, musí toto oznámit svému nadřízenému nebo přímo správní radě.

9.2 Vnitřní kontrola
Zásadou politiky společnosti AhRCOS® S.r.l. je šířit na všech úrovních v rámci společnosti takovou kulturu, kterou charakterizuje povědomí o existenci kontroly a mentalita zaměřená na provádění kontroly.

Interní kontrolou se rozumí všechny činnosti a nutné či užitečné nástroje ke směřování, vedení a ověřování podniké činnosti s cílem zajistit:

hospodárnos (efektivnost a vákonnost) podnikových operací v souladu s podnikovou strategií, s cíly a politikou podniku, rovněž pak za účelem ochrany podnikového majetku;
spolehlivost podnikového informačního systému, jak pokud jde o jeho komponenty zaměřené na přípravu uzávěrky určené ke zveřejnění, tak pokud jde o jeho komponenty zaměřené na přípravu interních zpráv týkajících se vedení společnosti;
dodržování předpisů které jsou pro společnost použitelné.

Systém vnitřní kontroly společnosti se pak dělí zvláště na dva rozdílné druhy činnosti:

 • řadová kontrola“ představovaná celým souhrnem kontrolních činností, které jednotlivá řízení a operativní jednotky provádějí na vlastních postupech, a je za ni primárně zodpovědný operativní management;
 • internal auditing, který je systematicky zaměřený na identifikaci a zamezení podnikových rizik, a to i prostřednictvím monitorování řadových kontrol.

10. ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Společnost AhRCOS® S.r.l. se zavázala, že bude udržovat maximální úroveň hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti a zaručí veškerá nezbytná prevenční opatření proti úrazům a chorobám na pracovištích.
Společnost AhRCOS® S.r.l. zdůrazňuje zvláště význam dodržování následujících zásad:

 • ochrana proti rizikům vztahujícím se na zdraví a bezpečnost práce musí být založena zvláště na prevenci s tím, že pohotovost v případě rizik představuje extrémní situaci při špatném fungování preventivních systémů;
 • vyhodnocení rizik prováděné osobami, které v této oblasti působí, je aspektem, jenž nesmí být opomíjen, neboťmůže představovat nejrealističtější pohled na samotná rizika.

Každý musí ve svém rámci přispívat k tomu, aby udržoval pracovní prostředí, kde působí, v čistotě a bezpečné, a zaručí rovněž bezpečnost vlastním kolegům a spolupracovníkům. Všichni adresáti Etického kodexu jsou rovněž povinni rizikům předcházet tak, že se budou řídit příslušnými postupy a budou používat nástroje osobní ochrany. Pokud nastane určitá nebezpečná situace, i kdyby nezpůsobila újmu osobám či škody na věcech, je přesto nezbytné, aby byla okamžitě oznámena odpovědné osobě, která ji předá RSPP, který rozhodne, zda jsou nutná další protiopatření nebo zda jsou dostatečná ta opatření, která již byla přijata.

Společnost AhRCOS® S.r.l. se v rámci svo vlastní činnosti zavazuje, že:

 • bude šířit a upevňovat kulturu bezpečnosti pracovního prostředí, rozvíjet povědomí o rizicích a používat všechny nezbytné zdroje za účelem zaručení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, obchodních partnerů a externích spolupracovníků a obecně všech subjektů, se kterými přijde při své činnosti do styku;
 • zabezpečí dodržování zákonů v oblasti ochrany životního prostředí (v rámci státu, krajů či okresů), vnitřních nařízení a všech náležitostí vyplývajících ze smluvních ujednání a protokolů uzavřených se třetími osobami;
 • chránit životní prostředí, což je primární kolektivní vlastnictví, tak, že bude plánovat vlastní činnost při neustálém hledání rovnováhy s požadavky podniku.

11. . EFEKTIVNOST ETICKÉHO KODEXU A DŮSLEDKY JEHO PORUŠENÍ

11.1 . Počátek platnosti Etického kodexu a jeho revize
Společnost AhRCOS® S.r.l. přijala Etický kodex počínaje datem 01.01.2012. Jeho současná verze integruje e doplňuje předchozí verzi a přizpůsobuje se vývoji předpisů tak, jak byly do současné chvíle změněny.
Společnost AhRCOS® S.r.l. může upravivt Etický kodex v jakémkoliv okamžiku, změnit jej a doplnit jej, a to i na základě vnějších signálů.Všechny uskutečněné změny a doplňky budou včas oznámeny všem adresátům Etického kodexu pomocí příslušných prostředků k jejich šíření.

11.2 Přistoupení k Etickému kodexu
Poté, co zaměstatnec přistoupí k Etickému kodexu, obdrží jeho kopii a bude muse podepsat prohlášení, ve kterém potvrdí jeho přijetí a pochopení jeho obsahu. Správní rada bude muset obdržet takovéto prohlášení od každého nového zaměstnance (nebo od již přijatých zaměstnanců do 30 dnů poté, co přistoupili k Etickému kodexu) a bude jej muset uložit do svazku zaměstnance.
Pokud jde o koordinované a trvalé spolupracovníky, externí spolupracovníky a obchodní partnery, bude od nich muset správní rada obdržet prohlášení o přistoupení k tomuto Etickému kodexu v okamžiku, kdy s nimi uzavře smlouvu a bude muset uložit tato prohlášení ve svazku osoby, která k němu přistoupila.

11.3 Důsledky porušení Etického kodexu
Dodržování předpisů obsažených v Etickém kodexu je považováno za zásadní smluvní povinnost zaměstnanců podle článku 2104 Občanského zákoníku. Porušení norem Etického kodexu ze strany zaměstnanců a řídících pracovníků bude sankcionováno podle zákona na základě ustanovení příslušných platných kolektivních smluv sankcemi danými podle závažnosti porušení a opakování takovéhoto jednání, na základě disciplinárního systému obsaženého v Popisném dokumentu organizačního modelu, jehož je Etický kodex nedílnou součástí. Pokud jde o obchodní partnery a externí spolupracovníky se společností vázané pracovním vztahem ne jako zaměstnanci, může porušení Etického kodexu znamenat rozvázání neb odstoupení od smlouvy uzavřené s těmito partnery nebo spolupracovníky na základě příslušných klauzulí zanesených v tomto smyslu do příslušných smluv. Porušení předpisů zaměřených na prevenci páchání trestných činů daných Výnosem ze strany zaměstnanců a řídících pracovníků společnosti bude sankcionováno podle zákona na základě ustanovení příslušných platných kolektivních smluv sankcemi danými podle závažnosti takovéhoto porušení a opakování takovéhoto jednání.

 

 

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie