VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoKVALITA A GARANCE

POLITIKA ZAMĚŘENÁ NA KVALITUSpolečnost přijala Systém řízení kvality vypracovaný podle norem UNI EN ISO 9001:2000. Tento systém se skládá z Manuálu kvality a z Procedur, které stanoví hlavní plnění podniku, kterými se musí jeho zaměstatnci a spolupracovníci řídit, aby tak garantovali pro své klienty maximální spokojenost. Politika zaměřená na kvalitu představuje vytyčení hlavních cílů společnosti.


ISO 9001:2008
Veškerá dokumentace Systému řízení kvality je archivována v sídle společnosti..

Řídící pracovníci společnosti sledují takovou politiku zaměřenou na kvalitu, kterou je možno shrnout následovně:
 • přímé, vytrvalé a permanentní úsilí řídích pracovníků společnosti a jejího zástupce při správě Systému kvality;
 • zájem a vědomá účast zaměstatnců společnosti při provádění Systému kvality;
 • pozornost věnovaná lidským zdrojům zabývajícím se realizací činnosti;
 • vztahy založené na maximální spolupráci a dohodě s klienty s cílem vyhodnotit a správně interpretovat jejich požadavky a moci co nejlépe dílo realizovat;
 • úzká spolupráce s dodavateli s cílem udržet vysokou kvalitu produktů a služeb;
 • pokračující neustálá pozornost věnovaná technologiím a progresívním produktům;
 • optimalizace zdrojů.

Systém kvality vyvinutý společností je založen na sledování, udržování a zdokonalování náležitostí specifikovaných normou UNI EN ISO 9001:2000. Šíření znalostí a aplikace této normy jsou zabezpečeny na základě neustálého úsilí řídících pracovníků.ISO 14001

Společnost vlastní atest ISO 14.001: 2004, certifikace Systému ochrany životrního prostředí - úsilí a ochrana pro životní prostředí


 

 

Cíle


Attestazione di qualificazione
all'esecuzione di lavori pubblici

Potvrzení kvalifikace pro provádění veřejných prací
Vedení společnosti si dává za cíl dosáhnout stále větší spokojenosti svých klientů. Podnikové vedení tedy vidí v uspokojení požadavků svých klientů, a to jak vyjádřených, tak i těch nevyslovených, prioritní cíl své politiky a považuje za nutné, aby vedle správného produktu byla i služba, ke které přistupuje s maximální flexibilitou, která musí být efektivní a přesná. Potvrzení kvalifikace při provádění veřejných prací

Jejím cílem je neustálé zlepšování jak kvality produktů a poskytovaných služeb na základě neustálého úsilí v každé procesní fázi, což je klíčem k upevnění vlastního postavení a k získávání nových klientů.


Jak dosáhnout cíle

Podnikové vedení spatřuje tedy v tvorbě a v rozvoji systému kvality nejvhodnější prostředek, jak dosáhnout a udržet tyto cíle.

 • ěnovat neustálou pozornost trhu, aby nám umožnil nabízet stále aktuálnější a efektivnější služby a produkty;
 • poskytovat klientovi skutečnou podporu tak, že budeme schopni nabízet taková řešení, která budou odpovídat jeho požadavkům;
 • organizovat vlastní postup tak, aby se snížil počet vad; pečlivě připravit každý zákrok; zajistit maximální bezpečnost a čistotu pracovního prostředí;
 • vzdělávat a neustále doplňovat znalosti svých spolupracovníků, aby tak byl zajištěn jejich trvalý profesní růst

Společnost hodlá těchto cílů dosahovat a zajistit neustálé zlepšování.  Společnost má proto v úmyslu udržet a dále posílit své postavení na trhu, kde působí tím, že z uspokojení klientů a z neustálého zdokonalování podnikových postupů a kvality produktů a služeb učiní takové faktory, které jí v očích objednatelů odliší od ostatních firem v této oblasti.

Neustálý výzkum a specifikace očekávání a potřeb klientů jak současných, tak těch budoucích, má za cíl, aby se staly náležitostmi, které budou respektovány, a postupy, které budou zavedeny, aby bylo možno nabízet produkty a služby odpovídající očekávání trhu a rovněž případné doplňkové služby.

Společnost se za tímto účelem zavazuje, že vytvoří, bude rozvíjet a na všech organizačních úrovních rozšiřovat kulturu kvality, která maximálně klienta uspokojí. Hlavní vedení společnosti garantuje, že podnikové komunikační nástroje budou stále aktivní jak uvnitř společnosti, tak navenek, aby se tak zlepšil tok informací se spolupracovníky a mezi nimi, a to tak, aby bylo možno zajistit, že se cíle a klíčové koncepce kvality dostanou ke všem, kdo přispívají k poskytování produktů a služeb, a že je správně pochopí.

V rámci takto koncipovaného systému je zásadní uchovat a rozvíjet know-how kvality prostřednictvím čiností zaměřených na výcvik a zájem pracovníků odpovědných za postupy a všech těch, kteří jsou součástí hyerarchické struktury společnosti. Proto je zásadní podporovat na všech úrovních zájem lidských zdrojů o význam každého úkolu pro dosažení těchto cílů.

Hlavní vedení společnosti má prostřednictvím systematického monirování a měření pod kontrolou kvalitu produktu a poskytovaných služeb a podporuje kvantitativní hodnocení výkonů Systému řízení kvality pomocí analýzy dat a feedbackových informací všech podnikových úseků, které vychází z vnitřních inspekčních kontrol a ze specifických přešetření.

Můžeme tedy potvrdit, že objednatelé mohou počítat s kvalifikovaným personálem na všech úrovních, s vyspělou technickou podporou a s efektivní organizací založenou na účinných postupech, které jsou nepřetržitě kontrolány prostřednictvím systematické analýzy prací z pohledu neustálého zdokonalování a které jsou zaměřené na spokojenost klientů.

Na základě znalostí týkajících se významného dopadu vlastní činnosti na kulturní kontext místních i národních komunit, jevilo se jako nutné legitimovat práci podniku založenou na principech profesionální korektnosti, poctivosti a respektu ke kolektivu a životnímu prostředí s tím, že soulad se zákony a s kvalitou služeb představuje nezbytné chatakteristiky společnosti .


GARANCE

Společnost UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. na základě pojistky č. 48950295/60 podepsané dne 13.prosince 2008 a její následná obnovení ve prospěch společnosti zajišťuje a garantuje částečné i celkové předělání prací s náhradou všech nutných nákladů a všech případných následných škod jakéhokoliv druhu, které byly způsobeny osobám nebo na věcech, vzniklých v důsledku vad provedených prací nebo v důsledku výskytu jejich chyb.


Fac-Simile Certificato
Platnost záruky je 10 let a zahrnuje následující:
 • částečné či celkové předělání prací;
 • náhrada nezbytných nákladů spojených s přípravou a předěláním díla nebo jednotlivých zákroků
 • následné škody jakéhokoliv druhu způsobené osobám nebo na věcech.to delle opere e degli interventi
Na všechna díla, která realizujeme, je uzavřena desetiletá pojistka.

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie