VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoO NÁs

Konsolidace historického dědictví
Consolidation of the historical heritage

, je dnes jednou z nejkvalifikovanějších italských společností zabývajících se konsolidací a seizmickými i normativními úpravami historických a památných staveb v oblastech s výskytem vysokého rizika.

Společnost Ahrcos, která se odjakživa věnuje výzkumu rovnováhy mezi konzervováním a bezpečností, působí za pomoci různorodých technologií v oblasti konzervativního restaurování a strukturální konsolidace.
Společnost se může s hrdostí honosit tím, že velmi úspěšně prováděla práce na vzácných budovách, které patří k italskému historickému bohatství.

Společnost dnes disponuje takovým čistým jměním a takovou organizací, že může realizovat zakázky značného objemu na celém území Itálie i v zahraničí. Přímé zkušenosti získané na základě restaurátorských prací nám umožnily rozvíjet přesný a podrobný rámec různých druhů zpustošení, kterému jednotlivé struktury podléhají.

La conoscenza di tecniche tradizionali, unitamente alla costante ricerca e sperimentazione di più aggiornate modalità di intervento, ci consente di lavorare nel pieno rispetto della natura e della conservazione del bene, consci delle responsabilità e dell'impegno del nostro lavoro, ed in accordo con la teoria del restauro, improntiamo la nostra attività ricercando le cause del degrado, eliminandole e ripristinando le originali caratteristiche meccaniche della struttura o addirittura incrementandole se necessario.

Progettazione e/o consulenza esecutiva dell’intervento, dimensionamento degli interventi mediante la modellazione agli elementi finiti con software di calcolo agli stati limite, analisi dei costi preventiva, lavorazioni altamente specializzate, prove di laboratorio per verificare l’efficacia degli interventi proposti, tutti gli interventi eseguiti da si attengono alle direttive degli Eurocodici rispettando i criteri fondamentali che riguardano l’efficacia, la compatibilità, la durabilità e la reversibilità degli interventi eseguiti

Znalost tradičních technik společně se stále probíhajícím výzkumem a vývojem nejnovějších způsobů zásahů nám umožňuje pracovat a přitom plně respektovat povahu a konzervování stavby, jsme si vědomi toho, jak odpovědná a zavazující je naše práce, a provádíme svou činnost v souladu s teorií restaurování s tím, že zkoumáme příčiny zpustošení, odstraňujeme je a obnovujeme původní mechanické vlastnosti dané stavby nebo přímo, pokud je to nutné, je posilujeme.
Projektování a poradenství přímo při zákroku, stanovení rozsahu prací pomocí modelování hotových prvků za použití softwaru výpočtu limitních stavů, analýza předběžných nákladů, vysoce odborné práce, laboratorní zkoušky z účelem ověření efektivnosti navrhovaných zákroků a všechny zákroky, které společnost provádí, se řídí nařízením Evropských zákoníků při dodržování základních kritérií týkajících se efektivnosti, kompatibility, životnosti a reversibility provedených zákroků.

Neustálá pozornost, stále větší nasazení a získané zkušenosti činí z naší společnosti styčný bod pro konzervativní restaurování. Jsme schopni poskytovat poradenství a diagnostiku na 360 stupňů, pomoc při plánování prací a při stanovení rozsahu zesílení, ve spolupráci s projektanty stanovíme, jaké správné postupy zvolit, a jsme schopni poskytnout i předběžné studie zahrnující historickou dokumentaci, grafickou dokumentaci, pozorování, zjištění stavu konzervace, předchozích zákroků a techniky jejich provedení, fotografickou dokumentaci, poznávací a diagnostická šetření, zkoušky zaměřené na nastavení zákroku atd.

Technici, restaurátoři a specialisté z různých oborů, kteří tvoří společnost , tito všichni mají příslušnou odbornou kvalifikaci a vzdělání, které si neustále zvyšují na základě jak teoretického, tak praktického studia. Díky mnoha realizacím, které jsme dovedli do konce, jsme mohli dosáhnout naprosté samostatnosti ve všech základních operacích týkajících se provádění odborných restaurátorských prací s tím, že jsme stanovili takové postupy, díky kterým bylo docíleno spojení vysoké kvality, krátké doby realizace, jistoty dosaženého výsledku, bezpečnosti zákroku.
: Přizpůsobení struktury seizmickému prostředí jako extrémní citlivost při pochopení toho, že každá součástka může mít zásadní význam v případě vyjímečné události, kdy by musela budova čelit obrovským silám, které by neočekávaně začaly působit v opačném směru než je ten, který byl vypočítán pro vertikální zatížení.
Společnost je leadrem v oblasti konsolidace a úprav či přizpůsobení staveb seizmickému prostředí a předpisům pro historické budovy za pomoci nejvyspělejších technologií a za použití mnoha patentovaných systémů (c-frp, srcm, sgr, sulfátorezistentní injektáže, napínací systémy,, systém ticorapsimo®, systém basaltis®, instalace řetězů a tyčí a restaurátorských zákroků , všech prvků zednických zařízení, vertikálních struktur až po povrchy, dekorace, sochy a všechny elementy skládající se z různých typů materiálu, ze kterých je složena reálná podstata dané struktury.

používá pro svou činnost systém pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce certifikovaný podle hlavních nařízení INAIL.

La sensibilità e la passione verso il patrimonio artistico-culturale e la volontà di dovere preservare e mantenerne la tradizione e l’immutata bellezza ha spinto a divenire un’azienda punto di riferimento per il restauro conservativo e il consolidamento delle strutture storiche. Ci prefiggiamo di tramandare, attraverso i nostri interventi, questo patrimonio di inestimabile valore alle generazioni future, evitando di far perdere quel fascino e quelle caratteristiche che ne contraddistinguono il valore.

Citlivost a vášeň pro umělecké a kulturní bohatství a vůle chránit a udržovat tradici a neměnnou krásu dala společnosti impulz k tomu, aby se stala styčným bodem pro konzervativní restaurování a konsolidaci historických struktur. Předsevzali jsme si, že prostřednictvím naší práce předáme toto bohatství neocenitelné hodnoty budoucím generacím s tím, že neztratí své kouzlo a ty vlastnosti, které představují jeho hodnotu.
provádí svou činnost v naprostém souladu s nejrůznějšími Ústavy ochrany památek a památkové péče a při dodržování studií o seizmické zranitelnosti veřejných, strategických a církevních budov a při dodržování nařízení týkajících se nápravy škod a úpravy staveb v seizmickém prostředí pro církevní a památkové stavby, která byla zkoordinována a vypracována institucí C.N.R. Odbor pro vědeckou a technologickou činnost U.O.I.G. a ve spolupráci a za supervize Ústavu pro ochranu architektonického bohatství B.A.P. - P.S.A.D. v Molise, D.I.S.E.G. Při Universitě v Janově, Krajským úřadem Molise a Krajským úřadem Marche.
provozuje svou činnost v dokonalém souladu s pokyny CNR-DT 200/2004, kde jsou podrobně popsány metody a praktická pravidla, která je třeba dodržovat při instalaci vyztužení FRP, při jejich monitorování a při příslušné kontrole, a s následujícími pokyny CNR-DT 201/2005, CNR-DT 202/2005 a CNR-DT 203/2006 pro použití FRP, které souvisí s příslušnou literaturou a nejnovějšími zákoníky.

vlastní certifikát kvality ISO 9001: 2008 který vydalo Bureau Veritas s akreditacemi Sincert a Ukasa vlastní rovněž Atest SOA a na všechna díla provedená společností na základě smlouvy podepsané s významnou národní pojišťovnou bylo uzavřeno desetileté pojištění zdarma při prvním absolutním riziku, včetně všech následných škod.
Společnost pracuje podle tohoto do hloubky vypracoveného scénáře. Vznikla na základě nejlepších technologií a profesionální inovativní a technologické restaurátorské práce propojené s novými experimenty, na solidním základě, při respektování tradic, s láskou, vášní a zkušeností s konzervativním restaurováním majetku, který podléhá památkové péči.
Společnost je proto leadrem v dané oblasti a je připravena přijímat nové budoucí výzvy.

 

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie